PENB

PENB

Co je to PENB? Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je stejným dokumentem jako štítky, které známe u domácích spotřebičů (ledniček, praček…).

Průkaz hodnotí posuzovaný objekt z hlediska spotřeby energií na vytápění, ohřev vody, na chod vzduchotechnických zařízení a klimatizací, na osvětlení. Budova je hodnocena známkou A až G. U budov ale nečekejme jako u ledniček, že budou všechny v kategorii A (resp. A+, A++ atd.).

Nové a poměrně slušně zateplené budovy jsou nejčastěji v kategoriích B a C. U starších budov, které nebyly poslední dobou rekonstruovány, lze očekávat i kategorie D až G.

Co ukládá zákon?
Od 1. ledna 2013 ukládá zákon vlastníkům budov a jednotek nové povinnosti týkající se poskytnutí informací o energetické náročnosti nemovitosti budovy při prodeji či pronájmu. Parlament České republiky schválil v září 2012 zákon č. 318/2012 Sb., který novelizuje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Zákon mimo jiné pojednává o problematice PENB, resp. rozšiřuje povinnost opatřit PENB i pro případy prodeje nebo pronájmu celé budovy nebo bytové jednotky od 1.1.2013.

Povinnost průkazů pro nové stavby a při větších změnách staveb zůstává i nadále v platnosti. Zákon dále definuje, ke kterému datu vzniká povinnost majitele zajistit PENB pro stávající budovy a definuje osoby oprávněné k vydávání průkazů. Vlastník nemovitosti musí zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v Průkazu v informačních a reklamních materiálech, tedy již během inzerce nemovitosti. Za nesplnění výše uvedených povinností hrozí vlastníkovi budovy nebo bytu pokuta od ČEÚ ve výši až 100 000 Kč.

Kdy musím nechat průkaz zpracovat?
Ačkoliv povinnosti ukládané vlastníkům budov a jednotek jsou podobné, pro lepší orientaci jsme je rozdělili podle typu nemovitosti a druhu smluvního vztahu (zda se jedná o prodej či pronájem). Povinnosti se týkají vlastníků nemovitostí – nevztahují se tedy na „prodej družstevních bytů“ – tedy na převod členských práv a povinností spojených s nájmem bytu.


Povinnosti vlastníka BUDOVY při PRODEJI (s výjimkou objektů určených k rekreaci)

    • nechat zpracovat PENB

    • předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy. Za takovou smlouvu lze považovat rovněž smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy

    • předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy

    • zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji.

Povinnosti vlastníka bytové JEDNOTKY při PRODEJI

    • předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky. Za takovou smlouvu lze považovat rovněž smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy

    • předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy

    • zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky (tato povinnost platí pouze, pokud průkaz skutečně existuje a nebude nahrazen vyúčtováním dodávek energií – viz níže). Vlastník jednotky si sám nezajišťuje vypracování průkazu – ten se zpracovává pro celou budovu, a to je povinností vlastníka budovy, resp. společenství vlastníků. Pokud však vlastníkovi jednotky nebude na písemné vyžádání průkaz předán, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky – v tom případě pro něj neplatí povinnost – viz. výše. Povinnosti vlastníka BUDOVY při PRONÁJMU (s výjimkou objektů určených k rekreaci)

    • nechat zpracovat průkaz

    • předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy. Za takovou smlouvu lze považovat rovněž smlouvu o uzavření budoucí nájemní smlouvy

    • předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy

    • zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při pronájmu budov

Vzhledem k tomu, že některé povinnosti vznikají vlastníkům již při inzerci nemovitosti a jejich splnění bude nepochybně vyžadováno zájemci o koupi nemovitosti (navíc za porušování zákona jsou stanoveny sankce včetně peněžitých pokut), je na místě zajistit průkaz bezprostředně po rozhodnutí o prodeji či pronájmu (u staveb). Jelikož platnost průkazu je 10 let, ani případný odklad prodeje či pronájmu nebude znamenat, že by se jednalo o investici zbytečnou. Zákon stanoví, že průkaz musí být zpracován odborně způsobilou osobou.

Kdo PENB vytvoří?
PENB může zpracovávat pouze Energetický specialista vedený v seznamu ministerstva průmyslu a obchodu. Naším partnerem pro zpracování energetických průkazů je společnost ECOTEN, která je dlouhodobým leadrem v oboru energetických průkazů na našem trhu. Pomůže Vám i s žádostí a realizací dotací z programu Zelená úsporám.

Pro více informací prosím kontaktujte pověřenou osobu, paní Pavlínu Pavlovou, která je certifikovaným odborníkem a zajistí vypracování PENB. Kontaktujte ji přímo na pavlova@realitysisi.cz nebo na telefonním čísle 723 921 983.